Wie zijn wij?


     Hallo! Dit is het Interkerkelijk Dovenpastoraat IDP. Hartelijk welkom!

Wie zijn wij?
IDP staat voor: Interkerkelijk Dovenpastoraat. Het IDP is een samenwerkingsverband van de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerkende Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Het IDP helpt deze kerken zo goed mogelijk invulling te geven aan het pastoraat onder dove mensen. Het IDP is daarom een hulpdienst van deze kerken.

Hoe werkt het IDP
Of je nu wel of niet bij deze kerken bent aangesloten, iedereen kan contact zoeken met het IDP voor invulling van dovenpastoraat of ondersteuning daarbij.
Tegelijk zoekt het IDP ook zelf contact met kerken, hun dove leden en dove mensen buiten de kerk.

Interkerkelijke Commissies (IC) van het IDP
Om als kerken dichtbij de mensen te zijn, wordt aan het werk van het IDP vooral invulling gegeven door plaatselijke kerken. Samen vormen en ondersteunen zij een Interkerkelijke Commissie (IC) die zich namens deze kerken inzet.

Activiteiten van een IC
Een IC organiseert kerkelijke activiteiten op een voor doven toegankelijke manier. In alles wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de taal en de cultuur van dove mensen. Persoonlijk pastoraat, kerkdiensten, Bijbelgespreksgroepen, onderlinge ontmoeting maar zeker ook de gerichtheid op mensen buiten de kerk vormen daarbij kernactiviteiten.

Iedereen welkom
Hoewel het IDP zich in eerste instantie richt op dove mensen, is iedereen welkom die om verschillende redenen contact zoekt met het IDP. Te denken valt aan slechthorenden of mensen die naast hun doofheid meerdere beperkingen hebben en al diegenen die met hen verbonden- of betrokken zijn.

Vrijwilligers
Het IDP kan als kerkelijke organisatie vooral zijn werk doen door de inzet en het gebed van vele dove en horende vrijwilligers. Zonder hun passie en betrokkenheid zou het IDP niet kunnen bestaan.